پست الکترونیک مدیر واحد :  karimih@mums.ac.ir
پست الکترونیک کارشناس واحد : khosravifh3@mums.ac.ir
 پست الکترونیک واحد : nms.edo@mums.ac.ir
شماره تماس داخلی مدیر واحد :
 293-38591511 

شماره تماس داخلی کارشناس واحد :
 292-38591511