وب سايت گروههای آموزشی

وب سایت گروه های آموزشی
 نام گروهمدیرگروهایمیل مدیرگروهمحل استقرار
1 گروه آموزشي فوريت هاي پزشكي دكترجواد ملک زاده   MalekzadehJ[at]mums.ac.ir  دانشکده پرستاري و مامايي - ساختمان اساتيد - طبقه همکف
2 گروه اتاق عمل و هوشبري دكتر اعظم فاضل اصغرپور  FazelAz[at]mums.ac.ir  دانشکده پرستاري و مامايي - ساختمان اساتيد - طبقه بالا
3 گروه پرستاري سلامت جامعه و روان پرستاري دكتر فاطمه حشمتي heshmatinf[at]mums.ac.ir دانشکده پرستاري و مامايي - ساختمان اساتيد - طبقه بالا
4 گروه پرستاري كودكان دكترمنير رمضاني فارمد    دانشکده پرستاري و مامايي - ساختمان اساتيد - طبقه همکف
 5 گروه داخلي جراحي ذكترحسين كريمي مونقي karimih[at]mums.ac.ir  دانشکده پرستاري و مامايي - ساختمان اساتيد - طبقه بالا
6 گروه مامایی دكترطلعت خديوزاده khadivzadeht[at]mums.ac.ir دانشکده پرستاري و مامايي - ساختمان اساتيد - طبقه بالا