کبری میرزاخانی
 
 عضو هیئت علمی گروه مامایی 
 
 آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن:05118591511
نمابر:05118597313
CV in English  
 
سوابق تحصیلی
  کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1375
  کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1377   
 
 
رساله ها
  عنوان پایان نامه فوق لیسانس:بررسی ترتیب نمونه گیری از اندو سریکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر
 
 
مراتب علمی
  مربی 
                                                                                                                                                              
 
انتشارات
 
الف) کتاب ها
 
 سرطان دهانه رحم، غربالگر ی و پاپ اسمیر، انتشارات سخن گستر، 1384 
 عفونتهای واژن، انتشارات دانشگاه، 1386   
 
ب) مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی
 
 بررسی تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دوره12- شماره2- 1384
 

Assessment of clinical skills of midwives who graduated from Mashhad school of nursingandmidwifery who are employed in hospitals and health centers.Kobra Mirzakhani , Nahid Jahani shorab , Nahid Golmakani , Mahin Tafazoli . Life Science Journal , 2011; 8(4)

 

روايي سازه و پايايي ابزارهاي ارزشيابي امتحان پايايي ابزارهاي ارزشيابي امتحان پايان دوره تحصيلي دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي مشهد.ناهيد جهاني شوراب ، ناهيد گلمکاني ، سيد رضا مظلوم ،کبري ميرزاخاني ، صديقه اظهري ، افسانه نواييان. مجله ايراني آموزش در پزشکي /آذر 1390 ؛ 11 (5)

A review of the validity and reliabilty of assessment instruments for the final examination for the midwifery students of nursing and midwifery faculty of Mashhad.. Nahid Jahani shorab , Nahid Golmakani ,seyyd reza Mazlom , Kobra Mirzakhani Sedigheh Azhary Afsaneh Navaein  Journal of American Science2011; 7(8): 504-10.

بررسي فاصله تئوري تا عمل در دانشجويان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد.ناهيد جهاني شوراب ، ناهيد گلمکاني ، سيد رضا مظلوم ،کبري ميرزاخاني ، صديقه اظهري ، افسانه نواييان . دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه دوره نهم /شماره پنجم/ پي در پي 34- آذر و دي 1390
ارزيابي مهارتهاي باليني فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد شاغل در مراکز بهداشتي درماني مشهد. کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني شوراب ، ناهيد گلمکاني ، مهين تفضلي ، سعيد ابراهيم زاده . دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه دوره نهم /شماره ششم/ پي در پي 35- بهمن و اسفند 1390
 
  
مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
 بررسی رضایت دانشجویان پرستاری و مامایی تربت حیدریه، مرکز همایشهای محمد بن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 ارزشیابی تربیت نیروی انسانی فارغ التحصیل از دانشگاه و عملکرد آنها از دیدگاه مسئولین بخشهای بیمارستانی تربت حیدریه، مرکز همایشهای محمد بن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
بررسی تاثیر کارگاه آموزشی فوریتهای مامایی بر کیفیت و ثبات یادگیری دردانشجویان ترم 8 کارشناسی مامایی . دومين همايش سراسري راهکارهاي ارتقاي کيفيت خدمات پرستاري و مامايي مشهداسفند89
بررسی تاثیر آموزش کارگاه فوریتهای مامایی به روش مراقبت مبتنی برشواهد برثبات یادگیری دردانشجویان ترم 8 کارشناسی مامایی. همايش مبتني بر شواهد 1389
ارزيابي مهارتهاي باليني فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري ومامايي مشهد شاغل در بيمارستانهای مشهد . همايش آموزش پزشکي ارديبهشت 1390
 ارزيابي مهارتهاي باليني فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري ومامايي مشهد شاغل درمراکز بهداشتي درماني مشهد همايش آموزش پزشکي ارديبهشت 1390
مقايسه تدريس انحصاري از کتب مرجع به روش آموزش مراقبت مبتني بر شواهد. همايش مبتني بر شواهد 1389
بررسي روايي سازه ابزارهاي ارزشيابي امتحاني پايان دوره تحصيلي دانشجويان مامايي.دومين همايش سراسري راهکارهاي ارتقاي کيفيت خدمات پرستاري و مامايي مشهداسفند89
 بررسي فاصله تئوري تا عمل در دانشجويان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد .همايش آموزش پزشکي ارديبهشت 1390
8-Asurvey on the reliability and Validity of Assessment Tools of Midwifery students at the final examination in Mashhad Nursing &Midwifery Faculty. 6th Congress of the Asian Medical Education Association23-26 March ,Kuala Lumpur ,Malaysia
 بررسي تاثير آگاهي زنان در انجام غربالگري سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني امام رضا (ع). دومين کنگره بين المللي بهداشت باروري در ايران خرداد1390
 بررسي مقايسه اي آگاهي زنان يائسه درباره علل و روشهاي پيشگيري از اختلالات کف لگن در دو گروه مبتلا و غير مبتلا . دومين کنگره بين المللي بهداشت باروري در ايران خرداد1390
 بررسی الگوی تغذیه ای کودکان 2-0 سال کنگره بین المللی تغذیه و رشد و تکامل در نوزادان و کودکان17-15 مهرماه 1390 / دانشگاه علوم ÷زشکی مشهد.
 بررسی نحوه مصرف مکملهای غذایی در کودکان 2-0 سال.کنگره بین المللی تغذیه و رشد و تکامل در نوزادان و کودکان17-15 مهرماه 1390 / دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 بررسي عادات غذايي و شاخص توده بدني در دختران دبيرستاني مشهد . ناهيد جهاني شوراب ، کبري ميرزاخاني ، سيدرضا مظلوم. اولين همايش کشوري مراقبتهاي جامعه نگر 25-23 آذرماه 1390
 ارزيابي مهارت اداره هپاتيت در بارداري توسط فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد. نويسندگان : کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، مهين تفضلي اولين همايش کشوري مراقبتهاي جامعه نگر 25-23 آذرماه 1390
 بررسي ميزان اعتماد به نفس فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد در انجام مهارتهاي مامايي . کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، مهين تفضلي ، سعيد ابراهيم زاده . چهارمين سمينار سراسري پرستار ،ماما ، پژوهش 23و 24 آذرماه 1390 
 بررسي تاثير فنتانيل وريدي بر شدت درد و طول مدت فاز فعال ليبر . ناهيد جهاني ، کبري ميرزاخاني سميرا ابراهيم زاده چهارمين سمينار سراسري پرستار ،ماما ، پژوهش  23و 24 آذرماه 1390 
 ارزيابي مهارت باليني احياي نوزاد در فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد. کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، مهين تفضلي ، سعيد ابراهيم زاده .کنگره سراسري ارتقاي سلامت نوزاد(20-18 بهمن ماه 1390)
 ارزيابي مهارت باليني اداره مرحله چهارم زايمان توسط فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد. کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، مهين تفضلي ، سعيد ابراهيم زاده. نخستين کنگره بين المللي مرحله سوم زايمان و سلامت زنان (25-23 بهمن ماه 1390)
 ارزيابي مهارت باليني اداره مرحله سوم زايمان توسط فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد. کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، مهين تفضلي ، سعيد ابراهيم زاده. نخستين کنگره بين المللي مرحله سوم زايمان و سلامت زنان (25-23 بهمن ماه 1390)
 " مقايسه کيفيت موجود و مطلوب امکانات رفاهي دانشجويان و مربيان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد" کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، کيوان شريعتي نژاد دومين سمينار سراسري توسعه آموزش علوم پزشکي – آبان سنندج 10و 11 آبان 1391
  " مقايسه کيفيت موجود و مطلوب امکانات آموزشي دانشجويان و مربيان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد" کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني ، ناهيد گلمکاني ، کيوان شريعتي نژاد دومين سمينار سراسري توسعه آموزش علوم پزشکي – آبان سنندج 10و 11 آبان 1391
 مقايسه اثر آتروپين موضعي با تغيير پوزيشن بر بهبود ادم دهانه رحم"  ناهيد جهاني ، ناهيد جهاني ، دکتر شوکت ابراهيمي ، زينت هوشيار. سمينار سراسري پرستار و ماما و پژوهش گرگان  22 23/9/ 1391
 ارائه مقاله "ارزيابي انجام استانداردهاي مراقبتهاي اوليه نوزاد در فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري و مامايي مشهد"کبري ميرزاخاني ، ناهيد جهاني، ناهيد گلمکاني در اولين کنگره بين المللي طب نوزادان و حوالي تولد.9-7 اسفند ماه 1391
طرحهای مصوب
 
 
 بررسی روایی وپایایی ابزارهای ارزشیابی امتحان جامع مامایی دانشجویان مامایی –همکار
ارزيابي مهارتهاي باليني فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري ومامايي مشهد شاغل در بيمارستانها ومراکز بهداشتي-درماني مشهد-مجری اول
مقایسه کيفيت موجود و مطلوب امکانات آموزشی و رفاهی دانشجویان و مربیان مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال 1390
بررسي روشهاي متداول درماني در بهبود ادم دهانه رحم
تصويب طرح تحت عنوان " مقايسه کيفيت و سبک زندگي زنان مبتلا و غير مبتلا به ديابت بارداري در دوران بارداري وپس از زايمان " (کد 910582) در تاريخ 12/12/1391
  
عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
 
 عضو جمعیت مامایی
 
شرکت در دوره های آموزش
 کارگاه آموزشی فوریتهای مامایی
 کارگاه آموزشی تنظیم خانواده به مدت 6 ساعت
 کارگاه آموزشی بیماریهای زنان
 دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه، بیماریهای داخلی – جراحی در بارداری
 کارگاه آموزشی ارتقاء کیفیت خدمات مامایی
 احیا نوزاد
 کارگاه آموزشی معاینات فیزیکی نوزاد
 همایش جنبه های قانونی در مامایی
 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد
 همایش ارتقاء سلامت زنان
 روش تحقیق
 روایی و پایایی آزمون ها
 شیر مادر
 spss و آمار حیاتی
 دارو شناسی و شناخت عوارض داروها در باداری به مدت 25 ساعت
 کنترل عفونت بیمارستانی به مدت 18 ساعت
 کارگاه آموزشی مقدماتی آشنایی با بانکهای اطلاعاتی سال 80 یک روزه
 کارگاه مهارتهای زندگی 83 به مدت 12 ساعت
 کارگاه آموزشی sience direct و scopus 84 به مدت 4 ساعت
 تعیین اولویت های پژوهشی آبان 86 به مدت 15 ساعت
آموزش بالینی اثربخش تیر ماه 86 به مدت 15ساعت
کارگاه OSCE دی 86 به مدت 4 ساعت
کارگاه آموزش مجازی آذر 86 به مدت 4 ساعت
 برنامه ریزی آموزشی
اخلاق در پژوهش
روش تحقیق
کارگاه زایمان بی درد
کارگاه یک روزه اختلالات جنسی خرداد 1388
پاپ اسمیر
زایمان ایمن
 شرکت در نشست هم انديشي استادان 4/8/1391
شرکت دوره اخلاق عملي و حرفه اي بهمن 1391
 دبير علمي و اجرايي کارگاه 4 روزه فوريتهاي زنان و مامايي
 سخنراني درکارگاه مرکز فوريتهاي پزشکي
 سخنراني و حضور در کارگاه گزارش نويسي در آذر ماه1391
 حضور در کارگاه طراحي سئوال به روش Key Feature 24/4/91 
حضور در کارگاه لينک مقالات درCV  29/4/91
سوابق تدریس
 
مقطع کارشناسی ارشد:
  سمينار در تحقيق
 مقطع کارشناسی :
 
بهداشت مادر و نوزاد در پرستاری
  جمعیت و تنظیم خانواده پرستاری
 کارآموزی زایشگاه
بارداري زايمان 2
 
مقطع کاردانی :
 
بارداری زایمان
بیماریهای زنان
داخلی جراحی در مامایی
نوزادان
کارآموزی زایشگاه، بهداشت، زنان
 تغذیه