شهلا نوراني سعدالدين
 
عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
      NouraniSh[at]mums.ac.ir

 

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن:   8591511- 0511 
نمابر: 
  8597313 - 0511
 CV in English 
 
سوابق تحصیلی
 کارشناسی پیوسته مامایی، مشهد، فارغ التحصیل 63
 کارشناسی ارشد مامایی ، مشهد، فارغ التحصیل 76
رساله ها
 بررسی تاثیر طب فشاری بر کاهش تهوع و استفراغ سه ماهه اول بارداری
 
سوابق اجرایی
 
 

سوابق تدریس

تئوری:
 پرستاری بیماریهای زنان (دانشجویان مامایی)
 تاریخ و اخلاق مقررات مامایی (دانشجویان مامایی)
 بارداری و زایمان I (دانشجویان مامایی)
 بارداری و زایمان II (دانشجویان مامایی)
 بهداشت مادران و نوزدان I (دانشجویان پرستاری)
 بهداشت مادر و کودک I (دانشجویان مامایی)
 بهداشت مادر و کودک II (دانشجویان مامایی)
 روش تحقیق (دانشجویان مامایی)
 بهداشت مادر و کودک (دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی)
 سمینار طرح تحقیق (دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی)
 جمعیت شناسی و تنظیم خانواده (دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی)
 
توضیح: دروس تئوری با دانشجویان مامایی مقطع کاردانی – کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری روزانه و شبانه دانشکده پرستاری و مامایی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی روزانه و شبانه دانشکده پیراپزشکی انجام شده و می شود .
 
کارآموزی: 
 
 پرستاری بیماریهای زنان (دانشجویان مامایی)
 تاریخ و اخلاق مقررات مامایی (دانشجویان مامایی)
 بارداری و زایمان I (دانشجویان مامایی)
 بارداری و زایمان II (دانشجویان مامایی)
 بهداشت مادران و نوزدان I (دانشجویان پرستاری)
 بهداشت مادر و کودک I (دانشجویان مامایی)
 بهداشت مادر و کودک II (دانشجویان مامایی)
روش تحقیق (دانشجویان مامایی)
  بهداشت مادر و کودک (دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی )
سمینار طرح تحقیق (دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی )
 جمعیت شناسی و تنظیم خانواده (دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی)
 
توضیح: دروس تئوری با دانشجویان مامایی مقطع کاردانی – کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری روزانه و شبانه دانشکده پرستاری و مامایی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی روزانه و شبانه دانشکده پیراپزشکی انجام شده و می شود .
 
   

افتخارات و جوایز 

انتخاب به عنوان مربی نمونه و مامای نمونه استان خراسان در سال 1367 
 انتخاب به عنوان عضو هیئت علمی برتر در گروه مامایی در سال 1387 
 
 

علایق تحقیقاتی 

 بهداشت مادر و کودک
 

کارگاه های ارائه شده

شرکت در کارگاهها:
 
شرکت در کارگاه« برنامه های جمعیت و تنظیم خانواده » 19/2/72 لغایت 22/2/72

شرکت در کارگاه  « ترویج تغذیه با شیر مادر و هم اتاقی مادر و نوزاد » 5/4/72 لغایت 8/4/72

شرکت در کارگاه  « احیاء نوزدان » 30/6/78 لغایت 31/6/78

شرکت در کارگاه  « روش تحقیق » 2/11/78 لغایت 7/11/78

شرکت در کارگاه « نگارش مقالات در علوم پزشکی » 27/3/79 لغایت 28/3/79

شرکت در کارگاه « مقدماتی ارتقاء مستمر کیفیت » 23/7/81 لغایت 24/7/81

شرکت در کارگاه  « مشاوره تنظیم خانواده » 19/9/81 لغایت 20/9/81

شرکت در کارگاه  « آشنایی با اینترنت » 6/11/81

شرکت در کارگاه  « آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و ژورنالهای پزشکی 9/11/81

<TR style="HEIGHT: 14.45pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-l