خديجه ميرزايي نجم آبادي (Ph.D)
 
 عضو هیأت علمی  گروه مامايي پرستاری و مامایی مشهد
 
MirzaiiKH[at]mums.ac.ir
 
آدرس: مشهد، چهار راه دکتری، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 8591511 - 0511 
نمابر: 
 8597313- 0511
CV in English 
  
سوابق تحصیلی
 Postdoctoral Research Fellowship, 2008-2009, QUT, Brisbane, Australia (Awarded by the Endeavour Program of Australia).
 دکتری بهداشت باروري. دانشگاه ( (QUT, Australia _شروع 1380 -1384.
 کارشناسی ارشد مامايي- دانشگاه تربیت مدرس، تهران – کارشناسي ارشد مامايي،شروع 1370 الي 1374.
 
 
رساله ها
 رساله دکتری: physical activity and health promotion in midlife women
 پایان نامه کارشناسی ارشد: سرانجام حاملگي بعد از سقط خودبخود
 
 
سوابق اجرایی
 سرپرست گروه بهداشت باروري 1386-1390
 عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي بهداشت باروري 1385-1390
 عصو انجمن علمي بين المللي بهداشت باروري
 عضو شوراي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1386-1390
 عضو کميته تحصيلات تکميلي دانشکده پرستاری و مامایی مشهد از سال 1390
 عضو هيت تحريريه مجله علوم پزشکي همدان از سال 1387 تاکنون
 عضو کمیته پژوهش در آموزش EDC دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،
 عضو کمیته علمي اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران،
 عضو هيت تحريريه مجله علوم پزشکي همدان از سال 1387 تاکنون
 همكاري در راه اندازي دکتراي نخصصي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
 عضو کمیته علمي کنگره بین المللی سر طان پستان
 عضو کميته علمي کنگره ارتقائ کيفيت خدمات پرستاري و مامايي
 
 
سوابق تدریس
 
 مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد
 
 توانمندسازي زنان
 بهداشت باروري و حقوق مربوط به ان
 روش تحقيق کمي و کيفي
 سياستگذاري و بهينه سازي در سيستمهاي بهداشتي
 مامايي جامعه
 تيوريهاي مامايي
 برنامه ريزي در سيتمهاي بهداشتي
 بهداشت جنسي
 
مقطع کارشناسی
 
 بهداشت مادر و کودک
 زبان تخصصي
 بارداري و زايمان
 بهداشت مادر و نوزاد
 

 

افتخارات و جوایز
 2004 Scholarship award for PhD in reproductive health by ministry of health and Medical education, Iran
 Postdoctoral Research Fellowship, (Awarded by the Endeavour Program of Australia).
 2008-2009, QUT, Brisbane, Australia (Awarded by the Endeavour Program of Australia).
 Highlighted PhD Thesis at QUT
 ماماي نمونه کشوري سال 1387
 
علائق تحقیقاتی
 Women's Health
 midwifery
 Reproductive Health
 Health Promotion
 Health education
 Qualitative research ( grounded theory)
 طب مکمل در مامایی و بهداشت باروری
 
کارگاه های ارائه شده
 روش تحقيق دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1389
 برگزاري کارگاه بهداشت جنسي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1390
 
 
شرکت در دوره های آموزشی
 2001 Critical thinking QUT
 2002 Qualitative research QUT
 2000 Advanced Quantative Research
 2004 Foundation of teaching program at QUT
 2003 Advanced SPSS workshop
 2004 ENDNOTE WORKSHOP QUT
 کارگاه P.B.L دانشگاه علوم مشهد- مرداد 79
 کارگاه روش تحقیق کیفی دانشکده پرستاری مشهد- آبان 8
 
 
پایان نامه های هدایت شده
 مفهوم بارداري و زايمان پزشکي شده؛‌ طراحي و کاربرد ابزار ارزيابي وضعيت بر مبناي رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی(در حال انجام)
 تبیین فرآیند بازگشت به کار و پیشگویی کننده های آن در زنان بقاء یافته از سرطان پستان با استفاده از یک مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی(در حال انجام)
 طراحي يک مدل جامع براي کاهش سزارين(در حال اتمام)
 بررسي وضعيت بهداشت بارداري در دختران نوجوان و اجراي ازمايشي برنامه مربوط به ان درشاهرود
 
  
طرحهای تحقیقاتی
 
طرح های تحقیقاتی ارائه شده:
 Research Project, 'Breast Feeding Patterns in the Mothers of Shahrood Region', 1998, Situation: finalized.
 Research Project, 'Unwanted Pregnancy in the Mothers of Shahrood Region', 1996, Situation: finalized.
 Research Project, 'Comparison the effect of lecturing and audio-visual devices on Puberty Health in the female Students in High School of Shahrood ', Situation: approved by the Research Committee of Shahrood Medical Sciences Faculty.
 Sessions Chairperson in 8th and 10th Congress on Reproductive Health in 2007 and 2009, respectively.
 Research projects“ Men participation on prenatal care “ a qualitative study
 Research projects" violence in Shahroudian women:2008
 Research projects" design an intervention based of need' of women about the postnatal care" a mixed method.2009
 Research projects" perspective of women about the methods of family planning" 2009
 Research projects “Men participation on prenatal care “a qualitative study.
 
   
مقالات چاپ شده
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, Dr. Debra Anderson, Dr Margaret Barnes, 'Relationship between Exercise, BMI and Menopausal Symptoms', International Journal of Nursing Practice, Australia.
 Dr Debra Anderson, Khadigeh Mirzaii Najmabadi, Vicki Kain MNS, Joan Webster, 'The Effects of a Multi-modal Intervention Trial to Promote Lifestyle Factors Associated with the Prevention of Cardio-vascular Disease in Menopausal and Post menopausal Women', Women’s Health Issues, USA. 2004
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, ' Breast Feeding Patterns in the mothers of Shahrood Region', Shahrood Medical Sciences Faculty, 1998 (in Persian)
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, , 'Reproductive Health in Iran', Birth Isuuse, 2005. Vol .28: 52-59
 Hajian S. Mirzaiinajmabadi “ Systematic review of breast cancer imaginary and relaxation” Breast disease ; 2008
 Najmeh Tehranian, Azadeh Manoochehri, Fatemeh Shobeiri, Khadigeh Mirzaii Comparison of the mental health post abortion and post partum(NVD, C/S).JPMI. 2008. Vol. 22(3): 173-177
 Sepideh hajian, katayon vakilian, khadigeh Mirrzaiinajmabadi, jalil Hosseini, Hamid Reza Mirzaie Effect of education based on health Belief model on screening behavior in High Risk women for based Breast Cancer . Aَsian pacific j cancer PRE,2011.VOL .12,49-54
 Hajian, Sepideh; Shariati, Mohammad; Mirzaii Najmabadi, Khadijeh; Yunesian, Masud; Ajami, Mohammad The effect of the Extended Parallel Process Model of childbirth education for decreasing the rate of Caesarean section among Iranian women Life science journal Volume 9 - Number 3 (Cumulated No. 30), 25, 2012
 Katayon Vakilian, Khadijeh Mirzaii najm Abadi Reproductive Health in Iran: International Conference on Population and Development Goals. Oman Med J 2011 Vol, No:26(2).
 Khadijeh Mirzaii najm Abadi. Exercise prescription for Iranian midlife women Int J Gen Med.2010 Nov 19;3:365-9
 فروغ السادات مرتضوي:خديجه ميرزايي مشارکت مردان در مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان: بيمها و اميدها- فصلنامه پايش سال يازدهم شماره اول زمستان 1390 ص 63- 51
 راحله بابازاده ، خديجه ميرزايي، فريده اخلاقي هيسترکتومي و پيامدهاي جنسي بعد ازآن - فصلنامه زنان و مامايي- بهمن 1390;14(7):51-68.
 زهرا معصومی ، خدیجه میرزایی- علی منتظری گیتا سنگستانی فاطمه شبیری بررسي كيفيت زندگي ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي شهر همدان
 خديجه ميرزايي-کتايون وکيليان- سپيده حاجيان بررسي ميزان خشنونت از نوع رواني در زنان شاغل و خانه دار شهر شاهرود و ارتباط خشنونت رواني با برخي از مشخصات دموگرافيگ در سال1388- پزشکي فانوني/ دوره16 ، شماره 4 و زمستان 1389 ص 277- 283
 فروغ السادات مرتضوي،خديجه ميرزايي دلايل، موانع و پيامدهای برنامه مشارکت مردان در مراقب های دوران بارداری و زايمان بر اساس تجارب ارائه‎دهندگان مراقبت مامايی: يک مطالعه کيفیمجله غلوم پزشکي اراک جلد 15 شماره 1 ص 104-115
 زهرا متقي، خديجه ميرزايي بررسي و ديددگاه هاي زنان در مورد استفاده از IUD فصلنامه دانش و تندرستي، دوره 6، شماره 3، پاييز1390
 راحله بابازاده ، خديجه ميرزايي.زهرا معصومي ، مهدي راعي بررسي تاثير اموزش بر تغييرات فعاليت جنسي در بارداري جنسي زنان باردار مجله زنان ومامايي ص-18-26 شماره داوزدهم ، 1391
 
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, Dr Debra Anderson, Dr Margaret Barnes, 'Effect of a Multi-Modal Training Program on Increasing Physical Activity in Midlife women', The Australian Health and Medical Research Congress Sydney, Nov., 2004.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, Dr Debra Anderson, Dr Margaret Barnes, 'The Relationship between Exercise, Body mass index and Menopausal Symptoms in Midlife Australian Women', Annual Queensland Health & Medical Scientific Meeting, Brisbane, Dec. 2004.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, Dr Debra Anderson, Dr Margaret Barnes, 'Effect of HRT on Cardiovascular Disease in Menopausal Women', Congress of Prevention of Non-Communicable Disease, Tehran, Iran, Nov. 2002.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, Dr Debra Anderson, Dr Margaret Barnes, 'The Relationship between Exercise, General Health and Mental Health in Menopausal Women', 11th World Congress on the Menopause, Argentina, Oct. 2005.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, 'Breastfeeding and Mothering in Iranian Women', Mothers and Images conference. Brisbane, 2007.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, 'Perspective of Iranian Women about Breast Cancer', Asian Pacific Federation of Organization for Breast Cancer, Tehran, Iran, 2007.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi, 'The Role of Ethics in Challenge and Future HIV Prevention', The 2nd International Congress of Medical Ethics in Iran, 2008, Tehran.
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi"Adolehence reproductive health and the missing millennium goals” International Congress of reproductive health in Iran,2011, Mashad,
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi “ assessment of educational need of midwifery student” Congress of Medical education in Iran, 2011, Mashad
 Khadigeh Mirzaii Najmabadi "the effect of multi modal intervention trail to promote physical activity in midlife women “the Australian health and medical research congress,2004
 بررسي عقايد و نگرش دانشجويان در مورد اموزشهاي جنسي در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
 چهارمين کنگره سراسري خانواده و سلامت جنسي 1388