صفحه اصلی > اساتید > هیات علمی > نسرين باغداري
   
 
 

  

    نسرین باغداری (MSc)

 عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی

baghdarin[at]mums.ac.ir

 

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن:   8598016 - 0511 
نمابر: 
  8597313 - 0511
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 کارشناسی ارشد آموزش مامایی گرايش بهداشت مادر و كودك ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375
 کارشناسی مامایی ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1364

سخنراني در بازآموزي
 كارگاه بازآموزي مراقبتهاي دوران بارداري، 4 ساعت، 29 و 30 ارديبهشت 1381
 آموزش مداوم «مراقبتهاي بارداري براي ماماها» ، 19-14 شهريور1377
 كارگاه دو روزه NST و تفسير آن ، دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان،‌ 15-14 مرداد 1376
 بازآموزي «مراقبتهاي دوران بارداري براي ماماها» ، 26-21 تيرماه 1376
 سومين دوره بازآموزي «ارزيابي سلامت جنين» ، 13-8 بهمن ماه 1375
 بازآموزي «ارزيابي سلامت جنين براي ماماها» ، 28-23 دي ماه 1374

كارگاههاي آموزشي
 كارگاه آموزشي «روشهاي نوين آموزش باليني» ، 4 ساعت، 28 ارديبهشت ماه 1387
 كارگاه آموزشي «چارچوب هاي تئوري و پنداشتي پژوهش» ،4 ساعت، 24 خرداد ماه 1386
 سمينار دو روزه «مهارتهاي زندگي» ، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ،‌ 11 ساعت‌ ، 15 و 18 بهمن ماه 1383
 اولين دوره بازآموزي «سي تي اسكن» ،‌ دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ، 3 ساعت ، 30-29 شهريور 1383
 كارگاه «غربالگري توده هاي پستاني» همزمان با همايش آموزش و مراقبت پرستاري در بيماريهاي هماتولوژي و انكولوژي ، مشهد ،‌ 4 ساعت ، 4 تيرماه 1383
 كارگاه مقدماتي «ارتقاء مستمر كيفيت» ، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ،‌ 15 ساعت ،‌ 7-6 مهرماه 1382
 كارگاه آموزشي «آشنايي با اينترنت» ، كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 6 بهمن ماه 1381
 كارگاه مقدماتي «ارتقاء مستمر كيفيت» ، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ، 15 ساعت ، 24-23 مهرماه 1381
 كارگاه «مقاله نويسي درعلوم پزشكي» ، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ، 1378
 كلاسهاي آموزشي «زنان و مامايي و پرستاري و بيماريهاي نوزاد» ، 14 ساعت ، 21-19 خرداد ماه 1367
 دوره كوتاه مدت آموزش طرح ORT ،   پانزده ساعت،  5-2 خرداد ماه 1366
 

شركت در همايش ها

 اولين سمينار سراسري «برنامه هاي تنظيم خانواده» ، 3-2 ارديبهشت ماه 1371
 دومين همايش كشوري «ارتقاء سلامت زنان» ، تالار ابن سينا مشهد ، 20 ساعت ، 28-26 خردادماه 1383
 چهارمين همايش هماتولوژي و انكولوژي ايران ،‌ دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 5-3 تيرماه 1383  
  
 

مقالات

 بررسي ارتباط بين نتايج آزمون شتاب شنيداري و آزمون بدون استرس در مادران حامله پرخطر ، مجله زنان و مامايي و نازايي ايران ، پاييز و زمستان 1387 ، شماره دوم و سوم
 بررسي ارتباط بين نتايج تست شمارش حركات جنين توسط مادر و تست بدون استرس ، فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار ، دوره 12 ، شماره 4 ، زمستان 1384
 مقايسه تأثير وسايل داخل رحمي TCU 380A و TCU Safe بر حجم خونريزي قاعدگي ، مجله زنان و مامايي و نازايي ايران ،‌ دوره نهم ،‌ شماره اول ، بهار و تابستان 1385
 چند درصد از حركات بدن جنين توسط مادر احساس مي شود ، مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ، شماره 20 ، تابستان 1387
 بررسي تأثير پودر دانه كتان برگرگرفتگي زنان حول و حوش يائسگي، مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 1389.
 بررسي تأثير تمرينات منظم هوازي بر آمادگي جسماني زنان يائسه، مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، پائیز 1388.
 

عضويت در كميته ها و شوراها

 عضو هيأت تحريريه مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي، 12 بهمن 1381 لغايت 12 بهمن 1382
 عضو کمیته استانی ترویج تغذیه با شیر مادر از سال 1387
 عضو کمیته پژوهشی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1389
عضو کمیته راهبردی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1387
  

پايان نامه هاي سرپرستي شده

 بررسي تأثير پودر دانه كتان برگرگرفتگي زنان حول و حوش يائسگي ، استاد راهنما ، آبان ماه 1386
 مقايسه تأثير وسايل داخل رحمي TCU 380A و TCU Safe برحجم خونريزي قاعدگي ، استاد راهنما ، تابستان ماه 1383
 بررسي ارتباط بين نتايج ارزيابي سلامت جنين توسط آزمون شتاب شنيداري و آزمون بدون استرس ، استاد مشاور تخصصي ، 1378
 بررسي تأثير تمرينات منظم هوازي بر آمادگي جسماني زنان يائسه ، استاد راهنما، پائیز 1388.
 بررسی تاثیر نوع زایمان بر عملکرد جنسی زنان 4 و 6 ماه پس از زایمان طبیعی و سزارین، استاد راهنما تابستان 1389.