دانشکده پرستاری و مامایی > معاونت آموزشی > معرفی و تاریخچه معاونت آموزشی
 
 
معرفی و تاریخچه معاونت آموزشی
 
 
 
به نام خدا
    
                                                                                                                                                               
معاونت آموزشی به عنوان یکی از چهار معاونت دانشکده، متولی اصلی امور آموزش بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
 
 
  برنامه ریزی:

- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

- برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)

- برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

 نیازهای آموزشی:

- برنامه ریزی برای بازنگری اداری و موردی برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزش یابی
 
 هماهنگی:
 
هماهنگی با معاونت های دانشجویی- فرهنگی، پژوهشی و اداری مالی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- برای ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل کشور جهت مبادله اطلاعات دانش و تجربيات
 
- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
 
- برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی نظام پرستاری و پزشکی به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری
 
 نظارت:
 
- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی  

- نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش، دفتر استعدادهای درخشان و سمعی بصری

- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
 
 اجرایی:
 
- ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه

- دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم

- شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

- برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه

- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله
 
 ارزش یابی:
 
- ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

- ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده