دانشكده پرستاري و مامايي > اساتيد > هيات علمي > پروين سالاري
 
 
 
 
 
   پروين سالاری
 عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
Parvin_Salari[at]Yahoo.com

آدرس: مشهد، چهارراه دكترا، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن:   8591511 - 0511 
نمابر: 
  8597313 - 0511
CV in English  
 
سوابق تحصیلی
 
 کارشناسي ارشد: تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372
 کارشناسی: تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1359
 
 
رساله ها
 
 عنوان رساله کارشناسي ارشد: "تاثيرآموزش روند قاعدگي بر درد دختران دانش آموز دبيرستاني مبتلا به ديسمنوره اوليه در شهر مشهد
 

انتشارات
 
الف) مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي:
 
  "بررسي ارتباط سبک دلبستگي باتغين به والدين باميزان عملکردجنسي"،مجله اصول بهداشتی روانی،زمستان1390
  بررسي ارتباط سبک دلبستگي بالغين به والدين بااسترس،اضطراب وافسردگي پس اززايمان"،مجله اصول بهداشتی روانی،سال13-شماره2(پياپي 50)تابستان1390
 "بررسی ارتباط خستگي با افسردگی پس از زايمان". فصلنامه علمی پژوهشی اصول بهداشتی روانی، سال11-شماره 4، زمستان 1388
  "مقايسه بروز و شدت سوزش زيرجناغ سينه در زنان باردارشاغل و خانه دار". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال اول، شمارۀ ، سال 1388
  "بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرسنل بخش مراكز بهداشتي شهر مشهد…..". مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال اول، شمارۀ دوم، زمستان 1384
   "مقايسه بروز و شدت يبوست در زنان باردار شاغل و خانه دار……". مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي مشهد، شمارۀ89، سال48، پاييز 1384
 "بررسي عوامل تنش زاي دوران بارداري در زنان مراجعه كننده به مراكز مراقبت قبل ازتولد ……". مجله علمي پژوهشي اسرار علوم پزشكي سبزوار، دوره 12، شمارۀ 3، پاييز 1384
  "تأثير آموزش آماده سازي زايمان بر اضطراب حين بارداري و زايمان زنان نخست باردار……". مجله علمي ـ پژوهشي علوم پزشكي صدوقي يزد، سال سيزدهم، شمارۀ سوم، تابستان 1384
  "ارتباط استرس ناشي از حوادث زندگي دوران بارداري يا زايمان زودرس در زائوهاي بستري در بخش زنان بيمارستان هاي قائم (‌عج) و امام رضا (ع)". مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال اول شمارۀ 1،بهار 1384
  "مقايسه بروز و شدت تهوع در زنان باردار شاغل و خانه دار". مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي مشهد، شمارۀ 82، سال46، زمستان1382 
  تأثير ماساژ مياندوراه در دوران بارداري بر وقوع و درجه برش پارگي زنان نخست باردار……". مجله علمي پژوهشي اسرار علوم پزشكي سبزوار، سال هشتم، شمارۀ دوم، تابستان 1380
  "مقايسه تاثير روش آموزشي تغيير شيوه زندگي و مصرف قرص سوكرالفيت بر سوزش زير جناغ سينه زنان باردار….". مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي مشهد، شمارۀ70، سال43، زمستان 1379
  "مقايسه رفتار باروري مادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي". مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال دوم، شمارۀ 5 و 6، پاييز و زمستان79
  "برآورد وزن نوزاد با سنجش ارتفاع رحم در وضعيت هاي مختلف و محيط شكم مادران باردار ترم". مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي مشهد، سال43، شمارۀ69، پاييز 79
  "بررسي آگاهي زنان سنين باروري نسبت به روش هاي پيشگيري از بارداري". فصلنامه مبنا: مجله علمي پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال اول، پيش شمارۀ اول، پائيز 79
  "مقايسه مشخصات اجتماعي و اقتصادي مادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي". مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال دوم، شمارۀ چهارم، تابستان 79
  "مقايسه آزمون غربالگر چرخشي و ايزومتريك در پيشگويي ازدياد فشار خون از نخستين بارداري ……".
 "كاهش درد زايمان با ماساژ يخ". فصلنامه مبنا: مجله علمي پژوهشي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، سال چهارم، شمارۀ 9 و 10، زمستان و بهار82 و 83
 
ب) کتاب ها:
 
 
 

 
مقالات ارائه شده در كنفرانس ها
 
      (سخنراني):
 
 "بررسی تأثیر بذر گیاه خرفه، بر میزان هموگلوبین دختران دانش‌آموز مبتلا به كم‌خوني فقر آهن شهر سیرجان"اولين کنگره مامايی وبهداشت باروری ايران. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،5-3خرداد90.
 ". بررسي تاثير آموزش روند قاعدگي بر درد دختران مبتلا به قاعدگي دردناك اوليه در دبيرستانهاي دولتي مشهد". سومين كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران،
 "بررسي تاثير آموزش آماده سازي زايمان بر اضطراب حين بارداري و زايمان زنان نخست باردار". آموزش و مراقبت در مبتلايان به بيماري هاي مزمن دانشگاه علوم پزشكي مشهدـ‌ دانشكده پرستاري و مامايي
  "بررسي ارتباط زايمان زودرس با استرس ناشي ازحوادث زندگي در دوران بارداري". همايش دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
 " بررسي تاثير ماساژ مياندوراه در دوران بارداري بر وقوع و درجه برش پارگي مياندوراه زنان نخست حامله". هفتمين همايش سالانه بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
    (پوستر):
 
 " معرفي BirthCente ". همايش روز جهاني ماما
  "مقايسه آموزش تغيير شيوه زندگي و مصرف قرص سوكرالفيت بر سوزش زير جناغ سينه زنان باردار". كنگره ACG هاوايي آمريكا و اولين كنگره بيماريهاي دستگاه گوارش و كبد 
"بررسی ارتباط الگوهای شيردهی باوقوع بارداری"اولين کنگره مامايی وبهداشت باروری ايران. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،5-3خرداد90.پوستر
 ررسی ارتباط استرس ،اضطراب وافسردگی باعملکردجنسی زنان" اولين کنگره مامايی وبهداشت باروری ايران. دانشگاه علوم پزشکی مشهد،5-3خرداد90.پوستر.
 " بررسی ارتباط خصوصیات والدینی با میزان استرس درک شده مادر از نوزاد" .كنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات  بهداشتي درماني20 18 بهمن 1390 
"مقایسه استرس مادران با تجربه و بدون تجربه مراقبت از نوزادان" .كنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات  بهداشتي درماني20 18 بهمن1390 
 "بررسي مقايسه اي سطح استرس، اضطراب وافسردگي دوره پس اززايمان درمادران نخست زا وچندزاي مراجعه کننده به مراکزبهداشتي شهرمشهد"سمينار سراسري پرستار،ماماوپژوهش ،دانشگاه علوم پزشکي وخدمات  بهداشتي درماني گلستان.تاريخ23و24آذرماه90
 
 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي تحصيلات تکميلی

 
الف) مشاور:
 
 "تاثير طب فشاري بر شدت اضطراب و افسردگي سندرم قبل از قاعدگي …".
 "مقايسه تاثير روش آموزشي تغيير شيوه زندگي و مصرف قرص سوكرالفيت بر سوزش زير جناغ سينه زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد …".
 "مقايسه آزمون غربالگر چرخشي و ايزومتريك در پيشگويي ازدياد فشار خون ايجاد شده از نخستين بارداري در زنان نخست باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد …".
 "بررسي مقايسه اي مشخصات اجتماعي و اقتصادي مادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي …". 
 
ب) راهنما:
 
 "بررسی تاثير بذر گياه خرفه بر آنمی فقر آهن دختران دانش آموز دبيرستانی شهر سيرجان".
 "بررسي دانش، نگرش و عملكرد پرسنل بخش مراكز بهداشتي و درماني در مورد قرص هاي پيشگيري از بارداري …".
 "برآورد وزن نوزاد با سنجش ارتفاع رحم در وضعيت هاي مختلف و محيط شكم مادران بردار ترم …".
 "بررسي رابطه الگوهاي شيردهي با وقوع حاملگي در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر قم".
 "ارتباط استرس ناشي از حوادث زندگي دوران بارداري با زايمان زودرس در زائوهاي بستري بخش زنان بيمارستانهاي قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد …".
 "بررسي تاثير ماساژ مياندوراه دوران بارداري بر وقوع و در جه برش و پارگي زنان نخست حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر بجنورد …".
 "بررسي عوامل تنش زاي بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز مراقبت هاي قبل از تولد …".
 "مقايسه بروز و شدت شكايات گوارشي زنان باردار خانه دار و شاغل مراجعه كننده به مراكز مراقبت هاي قبل از تولد شهر بجنورد‌، …".
 "تاثير آموزش آماده سازي زايمان بر اضطراب حين بارداري و زايمان زنان نخست باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي تامين اجتماعي شهر مشهد …".
 "بررسی ارتباط خستگی مادر با اندوه و افسردگی پس از زايمان".
 "بررسی ارتباط دلبستگی بالغين با والدين با اختلال عملکرد جنسي".
 مقایسه ی عوامل تنش زا، حمایت اجتماعی و بهداشت روان دوره پس از زایمان در مادران نخست زا وچند زا
تاثيرجويدن آدامس براسترس واضطراب مرحله اول زايمان
 

     

 

 
 
                          ادامه1>2